Compliment normatiu

FIATC Mútua d’Assegurances i de Reassegurances ha aprovat dues normes fonamentals, el codi ètic o el codi ètic proveïdor, que recullen els principis, les responsabilitats ètiques i els valors de FIATC i les empreses que en depenen, denominades conjuntament Grup FIATC.

Entre aquests principis i valors hi trobem el compliment normatiu lleial, la qual cosa implica que la voluntat de les empreses del Grup FIATC és que els seus treballadors, administradors, directius i, fins i tot, tercers respectin en tot moment les lleis vigents, com també l’esmentada normativa interna.

A més, la Política de la Funció de Compliment Normatiu de què s’ha dotat FIATC, i que és aplicable a totes les entitats del grup, estableix l’obligació de disposar de canals d’alerta interns que permetin la comunicació entre qui detecta irregularitats i el Comitè de Seguiment de Compliment Normatiu.

Per aconseguir aquest objectiu, des de l’entitat s’ha habilitat una bústia ètica que permet comunicar qualsevol mena d’activitat que es detecti, tant per membres de l’organització com per part de tercers que estiguin relacionats amb les empreses del Grup.

Aquest canal constitueix una eina imprescindible per aconseguir els objectius de compliment normatiu, per la qual cosa està dotat de les màximes garanties de confidencialitat i anonimat pel que fa a la identitat del denunciant. A FIATC considerem que és essencial protegir les persones que, tot i ser membres de l’organització o tercers, denuncien de bona fe fets que poden ser il·lícits i, per això, es garanteix la confidencialitat i s’assegura que no es prendrà cap mena de represàlia contra el denunciant.

Bústia compliment normatiu