26.05.2022

QUÈ SÓN LES PLACES PEV O DE PRESTACIÓ ECONÒMICA VINCULADA?

En els darrers anys s’ha donat un increment de persones dependents a la nostra societat, motiu pel qual s’han portat a terme una sèrie de regulacions que permeten que persones amb graus de dependència diversos puguin beneficiar-se d’una sèrie de subvencions adaptades. L’any 2006 el Govern espanyol va aprovar la Llei 39/2006 de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, popularment coneguda com a Llei de la Dependència.

FIATC Residències disposa de places acreditades per a persones que s’emparen sota la Llei de dependència: les places PEV (Prestació Econòmica Vinculada).

A continuació, s’exposen les qüestions més rellevants relatives a la sol·licitud del grau de dependència en relació amb les places PEV que ofereix FIATC Residències.

 

¿A qui va adreçat?

Poden beneficiar-se les persones de ciutadania espanyola que compleixin els següents requisits:

  • Trobar-se en una situació de dependència en algun dels graus establerts.
  • Residir en territori espanyol o haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

 

¿Quins són els graus de dependència?

  • Grau I. Dependència moderada: la persona necessita ajuda intermitentment.
  • Grau II. Dependència severa: la persona té necessitats d’ajuda extensa, però no requereix la presència permanent d’una persona cuidadora.
  • Grau III. Gran dependència: la persona necessita la presència indispensable i continua d’una altra persona.

 

¿En què consisteix el procés de reconeixement de la situació de dependència?

Per a obtenir el reconeixement de la situació de dependència la persona sol·licitant haurà de sotmetre’s als barems de la dependència; és a dir, l’instrument que estableix els criteris per a avaluar si una persona pot portar a terme les activitats bàsiques de la vida diària.

La valoració té en compte tant els informes relatius a la salut de la persona com l’entorn en què viu, i la puntuació de grau de dependència es basa en tasques bàsiques de la vida diària que la persona no pot portar a terme sola. Pots consultar els detalls sobre el procés (sol·licitud, valoració i resolució) aquí.

 

¿Com beneficiar-se d’una plaça PEV a FIATC Residencies?

La prestació econòmica variarà segons el grau de dependència resolt sobre la persona sol·licitant. L’estança al centre amb plaça PEV consisteix en el pagament de la mensualitat completa corresponent i l’ingrés de caràcter públic de l’import establert segons la valoració de dependència.

Així mateix, la persona beneficiària:

  1. Haurà de conèixer el centre sobre el qual mostra interès disposa efectivament de places PEV o disponibles en aquest moment.
  2. La persona o futur resident haurà de sol·licitar, per compte propi o amb l’ajuda del/la treballador/a social del centre la valoració per a l’obtenció del grau de dependència.
  3. Si la persona ja compta amb un grau de dependència acreditat, pot beneficiar-se de la plaça al centre sota aquest règim. En cas que la sol·licitud, valoració i resolució de la dependència siguin realitzades una vegada la persona ja és resident del centre, l’import serà concedit en endavant i amb caràcter retroactiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIATC Residències disposa de places acreditades per a persones que s’emparen sota la Llei de dependència: les places PEV (Prestació Econòmica Vinculada).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’estança al centre amb plaça PEV consisteix en el pagament de la mensualitat completa corresponent i l’ingrés de caràcter públic de l’import establert segons la valoració de dependència.