11.07.2022

Què es necessita per accedir a una residència de gent gran?

Les residències de gent gran representen una de les possibilitats assistencials més contemplades al nostre país. Tot i que cada vegada hi ha més estructures d’aquest tipus a Espanya, no tots saben que existeixen diferents opcions i que els criteris d’accés no són sempre els mateixos. En aquest article t’ajudem a aclarir dubtes sobre el procediment i els requisits per a entrar en una residència de gent gran.

 

INGRÉS EN RESIDÈNCIA DE GENT GRAN: REQUISITS GENÈRICS

Cada Comunitat Autònoma té una legislació que determina els requisits d’accés a les residències de persones grans públiques. No obstant això, alguns criteris són comuns a tota Espanya.

Per norma general, aquests requisits contemplen factors com:

 • Límits d’edat.
 • Lloc de residència.
 • Estat de salut física i mental de la persona interessada.
 • Haver obtingut un grau de dependència igual o superior a 2.
 • Puntuació.

 

En el cas de les residències privades els requisits són molt més flexibles respecte a les residències públiques. Continua llegint per a conèixer més detalls sobre els requisits per a ingressar a una residència de gent gran i les diferències que pot haver-hi per a accedir a residències públiques, privades i concertades.

 

REQUISITS D’ACCÉS ALS DIFERENTS TIPUS DE RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN

Les dissimilituds en la regulació dels accessos a les residències dictades per les normes de cada Comunitat o Ajuntament se sumen a les especificacions de cada estructura. No obstant això, les majors diferències quant als requisits d’ingrés en residències de persones grans les trobem quan es comparen les residències públiques i les privades.

 

RESIDÈNCIES PÚBLIQUES

Les residències de gent gran públiques són aquelles finançades i gestionades per les administracions públiques.

Com hem dit, el dret a una plaça en una residència de gent gran pública es valora en base d’una sèrie de criteris. Així, per exemple, a la web de la Comunitat de Madrid llegim que per a sol·licitar una plaça en residències per a gent gran autònomes cal comptar amb:

 • Tenir 65 anys.
 • Acreditar la residència en la Comunitat de Madrid durant els dos últims anys anteriors a la sol·licitud.
 • No patir malaltia infectocontagiosa, ni qualsevol altra que requereixi atenció permanent i continuada en Centres Hospitalaris.

 

L’Ajuntament de Barcelona, en canvi, demana els següents requisits per a l’assignació de places en els Serveis de llar residencia per a persones grans:

 • Acreditació de la situació de necessitat segons les normes vigents.
 • Ser majors de 65 anys.
 • Residència en un municipi de Catalunya, almenys dos anys abans de la data de presentació de sol·licitud.
 • Si la persona és estrangera, haurà de complir amb els requisits establerts en la normativa vigent d’estrangeria i d’acolliment i integració de les persones immigrades.
 • Abonament del preu públic en els casos previstos per la normativa vigent.
 • Altres requisits previstos en l’ordenament jurídic vigent.

 

Altres comunitats poden sol·licitar requisits diferents i ulteriors criteris per a l’accés, amb el que és recomanable consultar la informació expedida per les administracions competents.

Si es reuneixen els requisits que donen dret a l’accés a una residència per a gent gran pública cal sol·licitar-la seguint les indicacions establertes. Normalment, durant aquest procediment també caldrà indicar el centre de preferència i, si es compleixen els requisits, però no hi ha places disponibles, la persona entrarà en llista d’espera.

 

RESIDÈNCIES PRIVADES

Es tracta d’estructures de privats autoritzades a oferir aquest tipus de servei a persones grans que poden assumir el cost total d’una plaça. Per a accedir a aquest tipus de residències tant els criteris com el procediment solen ser més flexibles. No obstant això, les normatives poden ser diferents de residència a residència.

A part dels requisits d’edat, cada centre pot establir criteris d’accés específics, per la qual cosa és recomanable sol·licitar informacions detallades.

En relació amb les quotes mensuals per a l’estada, alguns centres per a gent gran també ofereixen ajudes per a pagar la residència. A FIATC Residències, per exemple, pots optar per Pensium, un servei de finançament innovador que ajuda a la persona gran adulta a pagar la seva residència.

 

RESIDÈNCIES CONCERTADES

Les residències privades poden optar per reservar places de concessió pública. En aquest cas, l’accés a les places segueix els mateixos criteris d’accés a residències de persones grans previstos en la comunitat o ajuntament on es troba l’estructura. A FIATC Residències, tens opció d’optar per plaça concertada.

 

COM ACCEDIR A UNA RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN

Ara que ja hem aclarit a grans trets qui té dret a una residència per a gent gran pública, segurament t’interessarà saber com accedir a una residència pública.

Normalment, abans de començar amb el procediment, es recomana demanar cita amb el Departament de Serveis Socials on la persona resideix per a verificar si es reuneixen tots els criteris. Un treballador social podrà aclarir dubtes sobre com accedir a una residència de persones grans pública.

Si es compleixen els requisits per a accedir a una residència de gent gran pública o concertada, la persona interessada (o un familiar) haurà de sol·licitar-la seguint les indicacions previstes per llei. El més habitual és que siguin els familiars o futur resident a ocupar-se dels tràmits per a l’assignació de places en residències per a gent gran. Els treballadors socials de l’ajuntament poden informar de quins centres disposen de plaça pública o concertada. No obstant això, les modalitats podrien canviar segons el lloc on resideixes, pel que assegura’t d’obtenir les informacions correctes.

Una vegada realitzada la sol·licitud caldrà esperar els resultats de l’assignació de places. Encara que la persona resulti apta, és probable que no aconsegueixi accedir a la residència immediatament perquè els temps d’espera per a una plaça solen ser llargs.

Les residències privades poden ser una solució alternativa també durant aquest període d’espera, per la qual cosa mentre es sol·licita una plaça en una residència pública pot ser bona idea consultar informació i disponibilitat en residències privades. Si resideixes a Catalunya et convidem a conèixer els centres FIATC Residències i calcular la teva plaça.

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas de les residències privades els requisits són molt més flexibles respecte a les residències públiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les residències de gent gran públiques són aquelles finançades i gestionades per les administracions públiques. El dret a una plaça en una residència de gent gran pública es valora en base d’una sèrie de criteris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns centres per a gent gran també ofereixen ajudes per a pagar la residència. A FIATC Residències, per exemple, pots optar per Pensium, un servei de finançament innovador que ajuda a la persona gran adulta a pagar la seva residència.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El més habitual és que siguin els familiars o futur resident a ocupar-se dels tràmits per a l’assignació de places en residències per a gent gran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les residències privades poden ser una solució alternativa també durant aquest període d’espera, per la qual cosa mentre es sol·licita una plaça en una residència pública pot ser bona idea consultar informació i disponibilitat en residències privades.