24.04.2023

La figura del cuidador no professional: requisits i ajudes

cuidador no profesional de personas mayores

Segons la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG) a Espanya “el 80 per cent dels cuidadors no són professionals”. Això vol dir que les cures a persones en condició de dependència al nostre país els exerceixen gairebé sempre els familiars que, en molts casos, han de deixar totalment o parcialment la seva vida laboral. Sabies que per als cuidadors que compleixen amb determinats requisits estan previstes prestacions i ajudes? T’expliquem tots els detalls en aquest post.

 

Cuidador no professional d’una persona en situació de dependència: definició

L’atribut “no professional” (o “informal”) s’utilitza quan es fa referència a una determinada categoria de cuidadors de persones dependents. Moltes vegades es parla també de cuidador familiar perquè entre el cuidador i la persona que rep les cures (amb excepció d’alguns casos) normalment existeix una relació de parentiu.

 

Requisits generals per a ser cuidadors no professionals

Un cuidador no professional per a obtenir el reconeixement oficial del seu paper i accedir a les prestacions haurà de complir amb els requisits indicats en el Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre.

Entre els requisits bàsics, el Art.12 preveu que “podran assumir la condició de cuidadors no professionals d’una persona en situació de dependència, el seu cònjuge i els seus parents per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al tercer grau de parentiu”.

A més, altres requisits generals consisteixen en:

  • Ser major d’edat.
  • Ser física i mentalment capaç de fer les tasques de cura.
  • Prendre el compromís formal de realitzar formació en assistència a persones i disponibilitat per a realitzar les funcions durant almenys 1 any.

A part, algunes comunitats autònomes poden sol·licitar altres requisits específics.

 

Cures no professionals: excepcions

En determinades situacions, pot ser reconegut el rol de cuidador no professional d’una persona amb dependència a una persona del seu entorn que no tingui vincles de parentiu. És el cas de persones que tenen el seu domicili en zones amb escassos recursos públics i altres condicions que dificultin les cures per part de familiars. En aquest cas les administracions poden reconèixer el paper de cuidador no professional dut a terme per una persona que resideix en el mateix municipi, encara que no cobreixi els requisits de parentiu esmentats anteriorment.

 

Prestació per a cuidadors no professionals

A més de les condicions anteriors, per a accedir a les prestacions per a cuidadors no professionals, el cuidador ha d’haver cuidat a la persona amb dependència per un període previ d’almenys 1 any.

Com ocorre en la majoria dels casos, les ajudes es calcularan sobre la base del grau de dependència. Per aquesta raó, fins i tot abans de sol·licitar la inscripció al cens de cuidador familiar, és clau seguir els passos per al reconeixement del grau de dependència de la persona assistida. Una vegada establert el grau de dependència, els tècnics redactaran també el Pla Individual d’Atenció (PIA) en el qual, entre altres coses, s’indicarà el tipus de serveis assignats al beneficiari i, en cas es consideri oportú, les persones designades com a cuidadores no professionals.

En altres paraules, la persona amb dependència rep les ajudes indicades en l’informe PIA i establertes per llei. Les prestacions econòmiques per a cuidadors no professionals estan indicades en l’Art. 18.1 de la Llei 39/2006.

Alternativament o de manera complementària als serveis i prestacions públiques, les persones grans amb dependència poden contemplar altres ajudes i finançament per a una protecció més completa. FIATC Residències i Pensium, per exemple, et proposen un sistema de finançament per a facilitar el pagament de despeses assistencials o la plaça en una residència.

 

Per què i com donar-se d’alta en el Conveni especial?

Un cuidador en àmbit familiar o no professional pot presentar una sol·licitud d’alta en el Conveni especial de cuidadors no professionals per a gaudir els avantatges fiscals.

De fet, des de l’1 d’abril de 2019 l’Administració General de l’Estat abona les quotes de la Seguretat Social dels cuidadors no professionals.

Aquest sistema està pensat per a permetre a les persones que han de renunciar completament o de manera parcial al seu treball per a cuidar a familiars amb dependència. D’aquesta manera, segueixen donats d’alta en la Seguretat Social i cotitzen per a la jubilació.

En la pàgina oficial de la Seguretat Social trobes tots els detalls sobre el Conveni especial de cuidadors no professionals de persones en situació de dependència.

La sol·licitud d’adhesió a aquest conveni especial es pot tramitar presencialment en les oficines de la TGSS o en línia, si es disposa de les credencials d’accés, utilitzant la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

En tot cas, per a la sol·licitud, caldrà:

  • Emplenar la sol·licitud d’alta al Conveni especial de cuidadors no professionals.
  • Facilitar el DNI del cuidador i de la persona amb dependència.
  • Presentar els informes que indiquen el dret a rebre les prestacions.
  • Signar una autorització per a permetre que l’administració consulti les dades de l’interessat.

L’administració analitzarà cada cas per a determinar la base de cotització a abonar. Per al càlcul es consideren diferents factors com:

  • El grau de dependència de la persona assistida.
  • Les hores dedicades a les cures.
  • La situació laboral prèvia del cuidador i si aquest ha hagut de renunciar en part o totalment al seu treball per a assistir a un familiar.

Cal destacar que, més enllà dels avantatges fiscals, en algunes comunitats i municipis, donar-se d’alta en el Conveni especial pot tenir altres beneficis. De fet, algunes comunitats autònomes preveuen mesures i serveis gratuïts per a cuidadors de persones grans i amb dependència. Un exemple són les targetes de cuidador, com la Targeta Cuidadora promoguda recentment per l’Ajuntament de Barcelona o la Targeta + Cuidado a Andalusia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moltes vegades es parla també de cuidador familiar perquè entre el cuidador i la persona que rep les cures normalment existeix una relació de parentiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ajudes pel cuidador no professional es calcularan sobre la base del grau de dependència.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativament o de manera complementària als serveis i prestacions públiques, les persones grans amb dependència poden contemplar altres ajudes i finançament per a una protecció més completa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cuidador en àmbit familiar o no professional pot presentar una sol·licitud d’alta en el Conveni especial de cuidadors no professionals per a gaudir els avantatges fiscals.

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunes comunitats autònomes preveuen mesures i serveis gratuïts per a cuidadors de persones grans i amb dependència.