03.04.2023

Serveis residencials per a gent gran segons el grau de dependència a Catalunya

para el reconocimiento de los grados de dependencia en Cataluña hay que presentar una solicitud oficial

Cuidar a una persona gran pot generar una gran sobrecàrrega per les implicacions físiques i emocionals que comporta. En l’entorn familiar, el nivell de sobrecàrrega sol augmentar d’acord amb el grau de dependència de la persona gran. De fet, les persones amb baixa autonomia en les activitats bàsiques de la vida diària solen necessitar una assistència contínua i, en uns certs casos, cures professionals. Per aquest motiu s’han establert els graus de dependència, que s’utilitzen per a determinar el tipus d’ajuda i serveis que necessita una persona amb dependència. En aquest article ens centrem en els graus de dependència a Catalunya i els recursos públics destinats a les persones grans dependents en aquesta comunitat autònoma.

 

Graus de dependència: definició

Els graus de dependència són establerts en el marc de la Llei 39/2006, de 14 de desembre coneguda també com a Llei de Dependència.

S’utilitzen per a calcular les necessitats d’una persona segons la seva condició. D’acord amb el grau de dependència atribuït, un individu té accés a serveis i prestacions que es coneixen com a ajudes a la dependència.

Abans de passar a conèixer els diferents graus de dependències prevists per llei i les ajudes que corresponen, aclarirem què s’entén per dependència segons la normativa esmentada.

Es considera “dependència l’estat de caràcter permanent en el qual es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l’atenció d’un altre o d’altres persones o ajudes importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, altres suports per la seva autonomia personal”.

 

Quins són els graus de dependència?

Els graus de dependència són tres:

 • Grau I: dependència moderada.
 • Grau II: dependència severa.
 • Grau II: gran dependència.

Els mateixos s’han definit tenint en compte l’ajuda que necessita una persona per a dur a terme activitats bàsiques de la vida diària (ABVD). Les característiques de cadascun estan contemplades en el capítol III, Article 26 de la Llei 39/2006.

 

Com es calculen els graus de dependència?

Els diferents graus de dependència venen calculats per professionals acreditats encarregats de valorar la dependència d’una persona i el seu grau.

Per a aquest càlcul es tenen en compte tant les condicions de salut de la persona com l’ambient on viu. El grau de dependència és assignat sobre la base de la puntuació que s’obté utilitzant el Barem de Valoració de Dependència (BVD). Amb aquesta eina l’equip professional valora si i com l’individu exerceix una sèrie d’activitats bàsiques de la vida diària. La puntuació aconseguida després de l’avaluació indicarà el grau de dependència.

 

Principals serveis per a persones grans prevists per llei

A Catalunya i en la resta de les Comunitats Autònomes les persones poden dirigir-se als serveis socials de les administracions públiques per a sol·licitar els recursos i serveis previstos per als diferents graus de dependència.

La llei estableix una sèrie d’ajudes a les persones amb dependència que comprenen serveis i recursos.

Els principals serveis comprenen:

 • Prevenció de la dependència i promoció de l’autonomia.
 • Teleassistència.
 • Ajuda a domicili.
 • Centres de dia i Centres de nit.
 • Atenció residencial.

Entre les prestacions econòmiques destaquen:

 • Prestacions per a cuidadors familiars no professionals.
 • Prestacions per assistent personal.
 • Prestacions vinculades a servei privat.

Cada comunitat autònoma ofereix els serveis a través dels centres i recursos públics o privats acreditats com a centres concertats.

Les persones amb dependència poden tenir dret a un o més serveis i prestacions, per la qual cosa és recomanable informar-se en les oficines de Serveis Socials corresponents per a obtenir tota la informació i sol·licitar les ajudes.

 

Serveis residencials segons el grau de dependència a Catalunya

A Catalunya les ajudes per a accedir a residències de gent gran preveuen diferents solucions:

 • Places concertades: són les places de concessió pública en residències privades, per la qual cosa compten com a places d’assignació pública i el pagament de la plaça està cobert per complet o en part per la Generalitat de Catalunya d’acord amb el grau de dependència i altres criteris que estableix la llei.
 • Prestació econòmica vinculada al Servei (PEVS): es tracta d’ajudes periòdiques concedides a persones que no poden accedir al servei de residències públiques o concertades. Les ajudes es calculen sobre la base del grau de dependència i els recursos econòmics de la persona que sol·licita la plaça.
 • Respir Familiar: aquestes ajudes estan pensades per a facilitar l’ingrés temporal en residències de les persones grans per a donar suport a les famílies cuidadores en situacions específiques com a convalescències, mudances per treball i qualsevol altra que impedeixi la normal cura de la persona gran.

 

Com sol·licitar els recursos i serveis per a persones amb dependència

Estudis recents indiquen que l’edat de la població a Espanya creix a un ritme més accelerat que en altres països. Tant és així que per a 2050 es preveu que les persones grans seran el 30% de la població total. Amb l’envelliment de la població és possible que també augmenti el nombre de persones amb dependència. Un fenomen que ja s’observa en els últims anys com a mostra el següent gràfic:

Tenint en compte aquestes previsions, de cara al futur cada vegada més famílies podrien necessitar ajuda per a gestionar les cures de persones amb algun grau de dependència. Actualment, per a sol·licitar serveis i recursos econòmics cal tenir en compte que els temps d’assignació poden ser més o menys llargs segons la comunitat autònoma.

En tot cas, cal seguir tots els passos i armar-se de paciència.

Com hem explicat anteriorment, el grau de dependència és un indicador que s’utilitza per a l’atribució d’ajudes i és el primer passo a complir per a accedir a serveis i recursos públics.

El següent pas consisteix a realitzar un Pla Individual d’Atenció (PIA). Aquest pla és dut a terme pels tècnics dels serveis socials i s’utilitza per a definir els recursos més adequats per a cada cas. En el PIA apareix tant el grau de dependència com els serveis i prestacions a les quals la persona té dret. Es tracta d’un informe clau, perquè és aquí on s’indica, per exemple, si la persona té dret a una plaça en una residència pública. Aquest document no és definitiu i pot canviar si les condicions de salut o econòmiques de la persona empitjoren.

Normalment, la sol·licitud pot fer-se presencialment o per Internet, però els criteris podrien variar segons la comunitat autònoma. L’ideal és demanar informació sobre els terminis i tràmits en les oficines de Serveis Socials. Visita la pàgina de la Generalitat per a obtenir més detalls sobre el Reconeixement de la situació de dependència a Catalunya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’acord amb el grau de dependència atribuït, un individu té accés a serveis i prestacions que es coneixen com a ajudes a la dependència.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els diferents graus de dependència venen calculats per professionals acreditats encarregats de valorar la dependència d’una persona i el seu grau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 2050 es preveu que les persones grans arribin a ser el 30% de la població total.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PIA és un informe clau i viu pel que fa a l’adaptació en cas de que les condicions de salut o econòmiques de la persona empitjorin.